Current English F-3 Class (2nd Semester 1998)

Student Names, Accessed News sites & URLs

Adachi, Yukari

Funai, Shiho

Hayashi, Taisei

Hitsumoto, Makoto

Ibe, Ryo

Ishihara, Takashi

Iwahori, Ayako

Kamisugi, Yaeko

Kaneko, Nobuhiro

Kitagawa, Yoshie

Kobayashi, Koichi

Kono, Yukari

Morisawa, Eriko

Mori, Kazuaki

Mori, Yumiko

Morita, Naoki

Nakanishi, Yoko

Nakata, Tomoki

Nishiuchi, Hiromi

Nomura, Kentaro

Nozaki, Tetsuya

Otani, Hidehiro

Sakamoto, Ami

Sugiyama, Takashi

Sugimura, Narumi

Tanaka, Daikei

Taniguchi, Kazuma

Toyao, Masaki

Ueno, Sadaomi

Wang, Chao

Yoshida, Kosuke