आपआथआसआाँञआचअह
नपअ।चढअह

1999/12/22

365नणओअभBKCअभय्अडअपअऐअरँंअैअय़अछअखअऒअअअअधङगअअऩथपअऎअऎअथअडँः जःनअरढॅअएछृअथअडँः धीध२अय़1999ऩऒअैअ्अइअॊअऒटऋअअ।अऩअंअँः

झॊअभऑ०अइअकअपअरध५बएटऱय्अूअझअ२ँः अकअय़आाँञआचअैछछडङअङअूअझअ२अय़अऩँंचऎअबअअअ्अइअभँः
ँ३झखषअपधधरथतोअरतॉढाअभँः

ठऍढचअय़यटद।अ१थय़अ।अडअअठछॉअरँंँषअअऑथढअङअअआाँञआच(Annex)ँसअ१अखअ़अ२अंअँः

अपझसअथअडअ़ँंअकअय़आाँञआचअ१ऩणअऒअकअपअैध५बएअऩअऐअबअअअ्अइअढँः अूअंढऍडयअय़नअूअऩअरझॊअरगअबअअअपझसअथअनअऒअढअगअअँः

1999/12/20

जखँछमाङऒअभअरआंआेआ।आऎअऩख्दआअथअनअैअ़अऋअइँः अटअअ्अ।अैघेअऒअय़डयअ१ँःख्दआअठऍगीझकढ्ऩाँः
ँ३ठऍफओझकँबअकअळअॊअूँभअरबघअ़अअङअअअढअऔअय़गघञवअभअबअ़अबअअअ्अइख्दआअँः

1999/12/18

6ऩऒअषअ।अभतॉजोफीय़ऊतॉकहअभछवअथअडँःणओऑ२अरतऐञ्अ।टधअऒडखअैटधअऒँं अपअअअथअडखघअचअढअथअडअएँंजःऑ२अरढऑअअॊअऎअबगअबएअढअथअडँःअूअडछवअकअइँः
ँ३अङअऎअङBKCअऎअ़2झखषपठअैअऎअऎअअपअरझसअअबअऎअथअडँःआऱआछअपधधञषअय़ढीतकअ१अैअइठऒअङछयअउअनअऒअँऋ

1999/12/15

अपअंअऑबमीअएभ५खठफठ४अढँःढअगऋभ५अऎँः
ँ३भीध५अरढअगऋभ५अपअअअइअय़अर2000ऩऒअय़अकअपअबअ२अढअअइअबँः

ज१नअरआछआुँञआदआभआोँञआछअ१ओढाचऎअबअऎअथअडँःफवमऑ६अढअऎअ़ँः

4ऑ२ढचअय़आआुँञआपमॊत।अभँंप२ठअभन०अङअअमॊत।अ१टऱअङअनअङअूअथअडअ्अइअढँः फवथओशँः अऩअैअूअंँंममऩ१अअचटठुअ१चऎअदअऔअडअऎअ़अअअअअऎँबअैअइथऒअऎअएठामढअङअनअअ२अढअअइअऔअफँभँः

1999/12/14

12ङ12नअभआऎआइआ२आडँञअएआ।आझआथआपअगअअडअ़अङअअँः अटअअ१गऐऩओअङअनँबँऊँभआऎआइआ२आडँञअ१फशअऔअनअृअडअएँं णेअऒअैअकअय़आाँञआचअपआपआथआसृआाँञआचअय़आंआऒआझआछड३अय़जछअए19अभअबअथअनअअअँः अङअऎअङढ्द७अऎअ़अजँञअथअप19अय़अूअूअय़अपअकअअ१चऎअअपँं अकअय़आाँञआचअभदठढीय्अडयअरअटअइअअअबअअअ़अङअअँः

ऑडअॊअ़अैअय़अछअखअऒप्अअनअअअगअअएअछअँःअपअथअपअपगंअथअनअपअथअपअपडऑअ्अइँः

1999/12/12

12ङ8नअय़नैयनअ१आकआवँञअङअनँंअगअ२अजअअअ१ञ्अथअनँंअपँः

छऊनःँंआऐआगआूँऋँऋँऋ

1999/12/9

ँबड३ञओअ१ट०अअअडचोँभँषअभअडअअअङँसबलखछँंँषझ६अडओोझशँसँःँद
ँषअऎअऒअऎअऒअङअऎअचअऎअपअबअँसँंँषअऔअअअगअ२अङअॉअइअ।अॅअऒँसबलखछँंँषङटअगअ२ठबय़एँसँः टअअगअ२अढअऔअभअबअथअनअङअूअथअडँः

1999/12/8

ँषगऍययँसअ१ँषअडअऎअङअगअूँसअपनफअ२अऩअङअूअथअडँंअपअअअइआऒआआअआॆअएअदअअअडअय़अऩ ट०अऐअबअऋअङँः

छठनःँंआऐआगआूँऋँऋँऋ

1999/12/7

छठनःँंगऍयय

1999/12/5

गतॉअहन२नअऱअऎअ।छवअथअडँः ऑ१ढरड३रढअय़रथअऱअऎअ।अऩप्अअडअएँंञॅखकथय़अ।छॉअअअएणअउअडअकअपअपँं ञॅखकझकइअएछऐअऒअबअथअडअकअपअरअ्अऎअथअडँः

ओअृऑ०झयमरंतकअरखऍअउअडअएँंगसँछअभअडअथअसअ।रथअझअनख१अङअऎअथअडँः

फ०अय़कअअरओ९तॆअङअडँंतॉौनभऔअरढतगअङअडँःनऔखढचअएचजअथअनअअअऒँः अंँंतॉडछँबनफऩॊँुतॉजोघेधखँभअैओ९तॆअङअडअ२अढँःख्दआअनऔखढचँः

तॉौनभऔअय़अखमटबँअ१गईअँः

1999ऩऒ11ङ 1999ऩऒ10ङ 1999ऩऒ9ङ 1999ऩऒ8ङ 1999ऩऒ7ङ 1999ऩऒ6ङ